การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่ถูกจัดเก็บและจัดจำแนกในระบบฐานข้อมูล ที่เจ้าของข้อมูลมีอำนาจในการยินยอมให้เปิดเผย แก้ไขให้ถูกต้อง เพิ่มและ/หรือลบ ยกเลิกการใช้งาน รวมไปถึงอำนาจในการตัดสินทุกประการในการยุติการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และ/หรือ ทำลายข้อมูล ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อความดังต่อไปนี้ไม่ว่ากรณีใดกรณีหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ี่กรณีที่มีความเสี่ยงอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆของเจ้าของข้อมูล และ/หรือ บุคคลที่สาม อันเนื่องจากการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานให้เจ้าของข้อมูลทราบ หรือ นำไปเปิดเผยในที่สาธารณะ
 2. กรณีที่มีความเสี่ยงอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิ และ/หรือ ผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท อันเนื่องจากการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานแก่เจ้าของข้อมูลทราบ และ/หรือ นำไปเปิดเผยในที่สาธารณะ
 3. กรณีที่มีความจำเป็นต้องให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และ/หรือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฎิบัติตามกฎหมาย และมีความเสี่ยงอันก่อให้เกิดอุปสรรคกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของเจ้าพนักงาน อันเนื่องจากการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานให้เจ้าของข้อมูลทราบ และ/หรือ นำไปเปิดเผยในที่สาธารณะ

a) ชื่อ-นามสกุล และ/หรือ ชื่อเรียกผู้ประกอบการ

Rabbit Japan LLC 安井洋介:Yosuke YASUI

b) ชื่อ-นามสกุลเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยาสุอิ โยสุเกะ

c) วัตถุประสงค์การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อพัฒนาสินค้า เทคโนโลยีและ งานบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ภายในขอบเขตการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมและอยู่ในดุลพินิจของทางบริษัท

ขอบเขตวัตถุประสงค์
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานทั้งหมด
  ใช้ในส่วนงานของบริษัท (การพัฒนาระบบ การดูแลรักษาและ การดำเนินการเพื่อสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์) รวมถึงส่วนงานธุรการ สวัสดิการและผลประโยชน์
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
  ใช้ในส่วนงานการติดต่อลูกค้า และ หุ้นส่วน
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับรับสมัคร
  ใช้เฉพาะส่วนงานรับสมัครพนักงานภายในบริษัทเท่านั้น

d) โต๊ะรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Rabbit Japan LLC 安井洋介:Yosuke YASUI
ติดต่อ โทร. 050-3554-7604
E-mail Address: infowifi@rainbowifi.com

e) ชื่อองค์กรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน

องค์กรเกี่ยวข้องที่มีสัญลักษณ์ความเป็นส่วนตัว (Privacy Mark)

Japan Information Processing Development Center (JIPDEC) ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9-9 Roppongi First Building, Roppongi 1 Chome, Minato-ku, Tokyo (106-0032)
โทร. 0120-700-779
http://privacymark.jp/protection_group/complaint_processing/index.html

f) การยื่นยินยอมให้เปิดเผยข้อมุล

 1. สถานที่ยื่นยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
  Rabbit Japan LLC 安井洋介:Yosuke YASUI
  〒192-0084東京都八王子市三崎町4番11号5A
  TEL: 050-3554-7604
 2. เอกสารยื่นยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบฟอร์ม) และ วิธีอื่นๆ
  ใบคำร้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (แบบฟอร์มหมายเลข 033)
 3. วิธียืนยันตัวบุคคลที่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล หรือ ตัวแทน
  การยืนยันตัวตน: ยื่นสำเนาเอกสารใบอนุญาตขับขี่ หรือ บัตรประกันสุขภาพ 1 สำเนา
  * กรณีที่ยื่นใบอนุญาตขับขี่ โปรดระบุภูมิลำเนาให้ชัดเจน
  ค่าดำเนินการ: ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าสแตมป์ในการดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์
  *เอกสารที่ต้องนำติดตัวมาด้วย หรือ เอกสารที่ต้องแนบส่งมาทางไปรษณีย์
  *ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการสำหรับการแก้ไขการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการยกเลิกการใช้งาน