นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ทาง Rabbit Japan LLC (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) มีนั้น ทางบริษัทจะตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ทางสังคม ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงคำร้องขอทางสังคม และความผันผวนของสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจะตั้งใจคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีที่สุด

1. ขอบเขตการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะเกี่ยวข้องกับส่วนงานบริการข้อมูลของบริษัทดังต่อไปนี้

ส่วนงานจัดหาทรัพยากรมนุษย์, ส่วนงานจัดหางาน, ส่วนงานสนับสนุนงานขาย, ส่วนงานให้คำปรึกษา, ส่วนงานวางแผน ออกแบบ พัฒนาและดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์, ส่วนงานจัดจำหน่าย ติดตั้ง และดูแลรักษาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์, ส่วนงานวางแผน ออกแบบ พัฒนาและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค, การจัดจำหน่ายอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลแบบพกพาประเภทต่างๆ

ทางบริษัทจะจำกัดขอบเขตการจัดหา การใช้ข้อมูลและให้บริการ เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องเหมาะสมกับส่วนงานดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรับฝากข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้วย

โดยไม่ใช้หรือให้บริการนอกเหนือวัตถุประสงค์

2. การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทจะทำการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแบบไม่ถูกต้อง หรือความเสี่ยงด้านการสูญหาย ถูกปลอมแปลง และข้อมูลรั่วไหล โดยหาวิธีการรับมือความปลอดภัยอย่างสมเหตุสมผล ป้องกันและดำเนินมาตรการแก้ไข รวมถึงเพิ่มทรัพยากรในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสภาพงานจริง

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานอย่างเคร่งครัด

ทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมาย รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางที่รัฐกำหนด

4. การรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษา

คำร้องเรียน คำปรึกษา และ การติดต่อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทได้จัดเตรียมฝ่ายดูแลให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อรองรับและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

5. การปรับปรุงระบบการจัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ดียิ่งขึ้น

ทางบริษัททำการส่งเสริมนโยบายปรับปรุงระบบการจัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมาะสมและทันท่วงที โดยตรวจเช็คภายในบริษัทเป็นประจำ และ ยึดเกณฑ์ตามการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมและคำเรียกร้องของสังคม เป็นต้น

ติอต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ฝ่ายดูแลให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

โทร. 050-3554-7604
อีเมลล์. infowifi@rainbowifi.com
วันที่กำหนด : 25 สิงหาคม 2015
วันกำหนดใหม่ครั้งสุดท้าย : 25 สิงหาคม 2015
Rabbit Japan LLC
安井洋介:Yosuke YASUI