รายละเอียดบริการ

1) ระยะเวลาการเช่า

วันเช่าที่ลูกค้าระบุลงในเว็บไซต์จะถือเป็นวันเช่าวันแรก
ระยะเวลาสัญญา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันเช่าวันแรกจนถึงวันเช่าสุดท้าย
กรณีที่ลูกค้าเลยกำหนดเวลาที่ระบุ ทางบริษัทจะนับวันที่คืนพ็อกเก็ตไวไฟตามจริงเป็นวันสุดท้ายของสัญญา

2) ค่าบริการ

ไม่มีค่าดำเนินการทำสัญญา
ทางบริษัทจะคิดค่าบริการเช่ากรณีที่ลูกค้ามีพ็อกเก็ตไวไฟอยู่กับตัว ถึงแม้จะไม่เปิดใช้งานก็ตาม
ค่าจัดส่งสินค้าไปกลับสนามบินราคา 0 เยน ราคานี้รวมค่าจัดส่งทั้งขาไปและกลับ
กรณีที่ลูกค้าใช้พ็อกเก็ตไวไฟเลยระยะเวลาตามที่ระบุโดยไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าล่วงกำหนดเวลา วันละ 972 เยน

3) การชำระเงิน

รับชำระโดยบัตรเครดิตเท่านั้น
ทางบริษัทจะยึดวันชำระค่าบริการตามบริษัทเจ้าของบัตรเครดิตของลูกค้า
กรณีที่มีค่าล่วงกำหนดเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการโดยหักผ่านบัตรเครดิตของลูกค้า

4) การชำรุด สูญหาย

กรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายหรือเปียกน้ำอันเนื่องมาจากความประมาทของลูกค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าซ่อมหรือค่าตัวเครื่องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า
กรณีที่อุปกรณ์เกิดการสูญหายหรือการลักทรัพย์อันเนื่องมาจากความประมาทของลูกค้าหรือไม่ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าตัวเครื่องไม่ว่ากรณีใดๆ