ข้อตกลงการใช้งาน

1. ขอบเขตการประยุกต์ใช้

ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ในกรณีที่ ผู้ประสงค์ใช้บริการเช่ายืม (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ทำการใช้บริการเช่ายืมอุปกรณ์ส่งสัญญาณ Wifi รวมไปถึงอุปกรณ์เสิรมต่างๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า”อุปกรณ์สื่อสาร”) จาก Rabbit Japan LLC (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) โดยวันและเวลาที่กำหนดต่อไปนี้ให้นับตามเวลาญี่ปุ่นเป็นมาตรฐาน

2. การทำสัญญา

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยอ้างอิงจากข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้
เมื่อผู้ใช้บริการทำการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.rainbowifi.com) และ ทำการชำระเงินค่าบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าสัญญาเช่าระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทถูกทำขึ้น ณ เวลาที่ทำการชำระเงินค่าบริการแล้วเสร็จ
โปรดอ่านข้อตลงการใช้งานฉบับนี้ขณะดำเนินการสมัคร ทำความเข้าใจ และทำการตกลงในรายละเอียดที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ การสมัครจึงจะสมบูรณ์
ทั้งนี้ทั้งนั้นทางบริษัทไม่สามารถอนุมัติการสมัครได้หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้

 • อุปกรณ์สื่อสารที่คงเหลือไม่สามารถให้บริการได้
 • ผู้ใช้บริการกระทำผิดต่อสัญญาฉบับนี้ หรือ มีความเสี่ยงที่จะกระทำผิดต่อสัญญาฉบับนี้

3. ระยะเวลาการเช่า

ระยะเวลาการเช่า หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการทำการระบุในขั้นตอนการสมัคร

4. การเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือ การต่อระยะเวลาสัญญา

กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญา ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการแจ้งความจำนงขอรับการอนุมัติต่อบริษัท ไม่ต่ำกว่า 3 วันทำการ ก่อนการเปิดใช้งานวันแรก (ตามที่ระบุ) และไม่เกี่ยวกับวันที่ทำการสมัคร
หลังการจัดส่งสินค้า ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเช่าได้

กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะต่อระยะเวลาการเช่า ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการแจ้งความจำนงขอรับการอนุมัติต่อบริษัทภายในระยะเวลาการเช่า
โดยผู้ใช้บริการต้องชำระเงินค่าเช่าส่วนต่างที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ทั้งนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต่อระยะเวลาการเช่าโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากทางบริษัท ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินค่าล่วงกำหนดเวลาที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่มีการติดต่อกับทางบริษัท

“กรณีที่ผู้ใช้บริการคืนอุปกรณ์สื่อสารเร็วกว่ากำหนดภายในระยะเวลาการเช่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ลดค่าบริการตามที่กำหนดไว้แล้ว”

หลังการจัดส่งสินค้า ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเช่าได้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าบริการแม้ว่าผู้ใช้บริการจะคืนอุปกรณ์สื่อสารเร็วกว่ากำหนดภายในระยะเวลาการเช่า

5. การยกเลิกสัญญา

่กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ให้่ผู้ใช้บริการแจ้งความจำนงต่อบริษัททันที

ผู้ใช้บริการต้องชำระค่ายกเลิกสัญญาจำนวน 3,000 เยนต่อ 1 เครื่องล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 3 วันทำการ ก่อนวันเปิดใช้งานวันแรกโดยไม่เกี่ยวกับวันที่ทำการสมัคร ทั้งนี้ทั้งนั้น กรณีที่มีการรับสินค้าที่สนามบิน ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าดำเนินการด้วย

หลังการจัดส่งอุปกรณ์สื่อสารจากทางบริษัท ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิกสัญญา และต้องรับผิดชอบค่าเช่าทั้งหมดที่เกิดขึ้น

6. ค่าบริการ

ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินค่าเช่าตามกำหนดก่อนล่วงหน้า

ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้ภายหลังการคืนอุปกรณ์สื่อสาร

 • ค่าเช่าเพิ่มเติม
 • ค่าปรับล่วงกำหนดเวลา
 • ค่าจัดส่งอุปกรณ์สื่อสารไปกลับรวมทั้งค่าบริการเสริมอื่นๆ ที่ถูกจัดเก็บเพิ่มเติม

7. ข้อจำกัดการใช้งาน

ทางผู้ให้บริการการสื่อสารจะทำการจำกัดปริมาณการใช้งาน กรณีที่ผู้ใช้บริการมีปริมาณการใช้งานเกินจำนวนที่กำหนดไว้

ปริมาณการใช้งานที่ผู้ให้บริการกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีที่มีการจำกัดปริมาณการใช้งานภายในระยะเวลาการเช่า

8. วิธีการชำระเงิน

ทางบริษัทจะทำการหักชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตที่มีชื่อของผู้ใช้บริการระบุถูกต้องบนบัตร (ต่อไปนี้เรียกว่า “บัตรที่ใช้ชำระ”) โดยอัตโนมัติ

9. ค่าปรับล่วงกำหนดเวลา

กรณีที่ผู้ใช้บริการคืนสินค้าเลยกำหนดเวลาการเช่า ทางบริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าปรับล่วงกำหนดเวลา

ทางบริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าปรับล่วงกำหนดเวลาจำนวน 972 เยน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อ 1 วัน ผ่านทางบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ

10. การดูแลรักษาอุปกรณ์สื่อสาร รวมไปถึงกรณีที่เกิดการสูญหาย เสียหาย เปียกน้ำ และถูกลักขโมย

ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามวิธีที่ทางบริษัทกำหนด โดยเก็บรักษาและใช้งานอุปกรณ์สื่อสารอย่างทะนุถนอมในฐานะผู้ดูแลรักษาที่ดี

กรณีที่เกิดการลักขโมย/สูญหาย รวมถึงความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น (ต่อไปนี้เรียกว่า “การลักขโมย”) ในระยะเวลาระหว่างที่ผู้ใช้บริการรับอุปกรณ์สื่อสาร จนถึงการคืนสินค้า ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าอุปกรณ์สื่อสารให้แก่บริษัท

ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าบริการการสื่อสารใดๆที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามระหว่างมี การลักขโมย

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอุปกรณ์สื่อสารหลังจากที่มีการหักชำระผ่านบัตรที่ใช้ชำระ หรือออกใบแจ้งหนี้แล้วเสร็จ แม้ว่าอุปกรณ์สื่อสารที่สูญหายไปจะถูกพบหรือกลับมาใช้งานได้ก็ตาม

11. ข้อห้าม

ห้ามผู้ใช้บริการทำการปรับแต่ง ดัดแปลง รวมถึงการเปลี่ยนประสิทธิภาพอุปกรณ์สื่อสาร ด้วยอุปกรณ์ใดๆ

ห้ามผู้ใช้บริการถอดซิมการ์ดจากอุปกรณ์สื่อสารไปใส่กับอุปกรณ์สื่อสารเครื่องอื่น

ห้ามผู้ใช้บริการละเมิดสิทธิใดๆที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอน การฝากจำนำ และการให้เช่ายืมอุปกรณ์สื่อสาร รวมไปถึงสิทธิของบริษัทแก่บุคคลที่สาม

12. พื้นที่ที่สามารถใช้บริการได้

ถึงแม้ผู้ใช้บริการจะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ให้บริการ แต่สัญญาณอาจขัดข้องอันเนื่องมาจาก ตึกอาคาร รวมไปถึงเหตุขัดข้องจากผู้ให้บริการการสื่อสารก็เป็นได้

กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้สัญญาณการสื่อสารได้เนื่องจากเหตุข้างต้น บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ

13. การรับสินค้า

ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือระบุในขั้นตอนการสมัคร

ผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบอุปกรณ์การสื่อสารทันทีหลังจากได้รับสินค้า และทำการแจ้งกลับบริษัทหากสินค้ามีความบกพร่อง

หากผู้ใช้บริการไม่ติดต่อบริษัทภายใน 2 วันหลังจากได้รับสินค้า ทางบริษัทจะถือว่าสินค้าทั้งหมดถูกส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย

14. การคืนสินค้า

ผู้ใช้บริการต้องส่งคืนสินค้ากับทางบริษัทภายในวันเช่าวันสุดท้ายที่ระบุไว้ใน “ใบส่งสินค้าและใบยืนยันรายละเอียดสัญญา”

วิธีการคืนสินค้า สามารถคืนได้ที่เคาน์เตอร์รับคืนสินค้าที่สนามบิน

15. ขอบเขตการชดเชยค่าเสียหาย

บริษัทจะทำการชดเชยค่าเช่าสูงสุดกรณีการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเช่ายืม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอันใด

16. การยกเลิกสัญญาฉบับนี้

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเข้าข่ายในข้อต่อไปนี้

ในกรณีนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการปล่อยสัญญาณอุปกรณ์สื่อสาร

 • กรณีที่พบว่าข้อความในใบสมัครใช้บริการเป็นเท็จ
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการมีภาวะความน่าเชื่อถือน้อยอย่างเห็นได้ชัด
 • กรณีที่ผู้ใช้บริการกระทำผิดต่อข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้
 • กรณีที่บริษัทเห็นว่าผู้ใช้บริการมีวิธีการใช้งาน รวมถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ที่เป็นผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในสังคมและไม่เหมาะสม

กรณีที่มีการยกเลิกสัญญาข้างต้นผู้ใช้บริการต้องดำเนินการคืนอุปกรณ์สื่อสารกับทางบริษัททันที รวมทั้งต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญา

17. การให้บริการเมื่ออุปกรณ์เกิดชำรุด หรือ ขัดข้อง

กรณีที่สินค้าทำงานไม่ปกติ เนื่องจากประสิทธิภาพที่บกพร่องและผู้ใช้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในระหว่างการเช่า ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าทดแทนโดยเร็ว

กรณีที่บริษัทตรวจสอบสินค้าและพบว่าสินค้าชำรุดจริง ทางบริษัทจะทำการลดค่าบริการตามระยะเวลาการใช้งานจริง

18. ขอบเขตการรับผิดชอบกรณีความขัดข้อง

ขอบเขตการรับผิดชอบกรณีที่สินค้าขัดข้องตามข้อกำหนดบริการการเช่านั้น ทางบริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะสาเหตุความขัดข้องอันเนื่องมาจากสินค้าชำรุดเท่านั้น และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความขัดข้องในการเชื่อมต่ออันเนื่องมาจากกรณีดังต่อไปนี้

 • ความขัดข้องอันเนื่องมาจากวิธีการใช้งาน และ/หรือ การจัดการอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 • ความขัดข้องอันเนื่องมาจากข้อกำหนดของตัวเครื่อง การควบคุม ติดตั้ง รวมถึงการใส่อุปกรณ์ทดแทนของผู้ใช้บริการ
 • ความขัดข้องอันเนื่องมาจากความไม่สะดวกในการให้บริการแอพพลิเคชั่นและการเชื่อมต่อของบริษัทผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
 • ความขัดข้องอันเนื่องมาจากภูมิประเทศโดยรอบขณะใช้งานของผู้ใช้บริการ สิ่งกีดขวางในอาคารและเรดาร์ รวมถึงอิทธิพลของคลื่นไฟฟ้ารบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ความขัดข้องอันเนื่องมาจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้
 • ข้อจำกัดในปริมาณการใช้งานที่เกิดจากการใช้งานเกินกำหนดของผู้ใช้บริการ
 • อื่นๆ ความขัดข้องอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท

19. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางบริษัทได้ทำการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยยึดปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บนั้น เป็นข้อมูลภายในขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานและมีความเหมาะสม เป็นข้อมูลที่นำมาใช้งานเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อที่เป็นเท็จและสร้างความเสียหายแก่ทางบริษัทนั้น ทางบริษัทอาจทำการลงทะเบียนแจ้งไปยังบุคคลที่สามซึ่งเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้เพื่อป้องกันไม่ให้การสั่งซื้ออันเป็นเท็จนี้เกิดขึ้นกับบริการซื้อของออนไลน์อื่นๆ

กรณีที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลที่สาม และ/หรือ ฝากข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สามจัดการ ทางบริษัทจะกำกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ข้อมูลร่วมรวมถึงบุคคลที่สาม ให้ถูกต้องเหมาะสม

เพื่อป้องการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย ถูกปลอมแปลง และ/หรือ รั่วไหล พร้อมทั้งดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยนั้น ทางบริษัทได้ดำเนินการรับมือด้วยระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและจำเป็น

20. เขตอำนาจศาล

กรณีพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและผู้ใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับหนังสือตกลงสัญญาฉบับนี้ ให้อำนาจศาลตกอยู่ในเขตอำนาจ Tokyo Summary Court (ศาลแขวง) หรือ Tokyo District Court (ศาลจังหวัด) ทั้งสิ้น

21. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสัญญา

่ข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ผ่านการยินยอมจากผู้ใช้บริการล่วงหน้า ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ที่ถูกเปลี่ยนแปลง